top of page
IMG_7628.jpg

Over/under

 

Vandreutstilling nr. 144

Innhold: 7 vevarbeider av forskjellige kunstnere og veiledningshefte 

Målgruppe: Barnehagen og alle trinn
Relevante fag: Kunst og håndverk, matematikk, koding og programmering

Emballasje: Koffert med mål 83x54x29 cm, vekt ca. 20 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

 

En tverrfaglig utstilling med eldre og nyere vevnader og tekstilkunst med elevoppgaver i vev, illustrasjon, matematikk og programmering.

Elevene får mulighet til å bli kjent med billedvev og vev som kunstutrykk, eldre norsk tekstilhistorie, veving som teknikk og hvordan dette har en direkte linje og sammenheng med utviklingen av datamaskinen. Elevene vil også kunne få en forståelse av hvordan materiale og teknikk påvirker billedspråk, med spesiell vekt på motivfremstilling og stilisering, og likhet i uttrykksform og stil i eldre vevnader og tidlig datagrafikk.

 

Veiledningshefte

Hva sier rammeplan og læreplan LK 20?

Fra rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

3.1 Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

  • blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

  • skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang

  • skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles

Utstillingen er spesielt godt egnet for arbeid knyttet til fagene kunst og håndverk og matematikk og data. Læreplanen legger vekt på at elevene skal få utforske matematikk gjennom å bevege seg, leke, være kreative og undre seg.

 

Kunst og håndverk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Etter 4. trinn:

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

Etter 7. trinn:

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å           uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

Etter 10. trinn:​

  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy

  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid

Matematikk - kompetansemål

Etter 2. trinn:

  • kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster

  • utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar

Etter 4. trinn:

  • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel

Etter 9. trinn:

  • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster

bottom of page