top of page
133 koffert orfeus.jpg

Orfeus og Eurydike

 

Vandreutstilling nr. 133 og 134

Innhold: 9 innrammede linosnitt i hver utstilling, lærerveiledning og

bildefil i pdf

Målgruppe: 4.-10. trinn og vgs

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Relevant for: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap

Emballasje: Koffert med mål 83x54x31 cm, vekt ca. 25 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Noen av bildene i utstillingen (Se bildefil for alle bilder)

Om utstillingen

Mellom myte og virkelighet - en utstilling med linosnitt fra Palle Nielsens berømte serie Orfeus og Eurydike, første del.

Palle Nielsen lagde mellom 1955 og 1959 sin første serie på 53 linosnitt med tema fra den greske myten om Orfeus og Eurydike. I myten mister Orfeus sin elskede Eurydike, og i sin dype sorg begir han seg på en vandring mot dødsriket for å få henne tilbake. Palle Nielsen skildrer ikke myten slik vi er vant til å møte den. I hans bildeserie er handlingen satt til vår egen tid, og myten danner utgangspunkt for å skildre etterkrigstidens mørke stemning og den kalde krigens redsel for en ny verdenskrig.

Bildene er blitt til i etterkrigstiden, men angsten, fortvilelsen og ødeleggelsene som bildene skildrer, kjenner vi igjen i reportasjer fra krigen i Syria eller ulike terroraksjoner. Men, Palle Nielsens bilder er kunstuttrykk og skiller seg fra virkelighetsskildringer. Med utgangspunkt i myten presenter han er en universell tilnærming til menneskets kamper på liv og død. På den måten kan bildene på en annen måte enn nyhetsbilder og politiske reportasjer danne utgangspunkt for viktige samtaler om menneskets eksistens og vår egen tid.

Kunst i Skolen har produsert to forskjellige utstillinger, nr. 133 og nr. 134, som begge består av ni forskjellige linosnitt fra serien.

SE FILM PÅ YOUTUBE:

Fyldig presentasjon av Palle Nielsen. Den passer som bakgrunnsstoff for læreren eller de som er spesielt interessert i å bli grundigere kjent med kunstneren.

​​

 

Veiledningshefter

Bildefil

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er relevant for tverrfaglig arbeid i kunst og håndverk, norsk og samfunnsfag. 

Utstillingen er relevant for - og kan knyttes opp mot arbeidet med flere punkter i overordnet del:​

Utstillingen kan brukes i arbeidet med 'Demokrati og medborgerskap' og 'Folkehelse og livsmestring'.

Kunst og håndverk – kompetansemål

Etter 4. trinn:

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforskemuligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

 

Etter 7. trinn:

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv 

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

 

Etter 10. trinn:

 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 

 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 

 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat 

Norsk – kompetansemål

Etter 4. trinn:

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

 • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk

 

Etter 7. trinn:

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster 

 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster 

 

Etter 10. trinn: 

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

Samfunnsfag – kompetansemål etter 7. trinn:

 • Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar

 • Utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap

 • Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

 • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag

 

bottom of page