top of page
140 Fargene som forsvant koffert.jpg

Fargene som forsvant

ILLUSTRASJONER AV AKIN DUZAKIN
 

Vandreutstilling nr. 140/141

Innhold: 6 illustrasjoner, veiledningshefte, 5 eksemplarer av boka "Fargene som forsvant" av Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Düzakin

Målgruppe: 3.-7. trinn 

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag, KRLE

Relevant for: Demokrati og medborgerskapfolkehelse og livsmestring

Emballasje: Koffert med mål 83x51x34 cm, vekt ca. 30 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Utstillingen inneholder seks bilder fra boka «Fargene som forsvant» skrevet av Constance Ørbeck-Nilssen og illustrert av Akin Düzakin (Ena Forlag 2017). I boka skildrer de i tekst og bilder den frykt og usikkerhet som barn opplever i et krigsherjet område.  


Mer enn 250 millioner barn har en hverdag preget av krig og ødeleggelser, og rundt 30 millioner barn er på flukt. De har sterke opplevelser og historier som det er viktig å formidle. Fargene er sentrale i boka og i utstillingen. Det første bildet viser en jente i rød kjole i et fargerikt idyllisk miljø. Hun og moren får livet snudd opp ned i krigens dystre gråhet. Men gjennom historien og møtet med fuglen får jenta hjelp til å finne tilbake til minnene sine og fargene. Alt er ikke helt grått og trist, fuglen viser henne regnbuen som lager en bro over himmelen. Forfatteren og illustratøren ønsker med regnbuen å formidle at det er håp, det finnes en vei hvis vi holder sammen. 

Verden er full av konflikter som formidles i skremmende TV-bilder på våre private skjermer. Vi kan ønske å stenge det vonde og ubehagelige ute, ikke minst prøve å skjerme barn fra voldsomme krigsinntrykk. Men bildene av ødeleggelser, sammenraste hus og flyktende mennesker treffer barn likevel. Barn lever i en sosial kontekst, ikke uavhengig av «voksenverden». I bildeboka «Fargene som forsvant» er ikke motivene knyttet til et bestemt område i verden. Arkitekturen som skildres kan like gjerne høre hjemme i en by i Europa som i andre deler av verden.  På den måten er dette en mer universell tilnærming som kanskje gjør det lettere for elvene å identifisere seg med jenta og hennes historie. Og for barn kan kanskje kunst på en annen måte en enn nyheter og foto åpne for innlevelse og empati. 

​​

 

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

Denne utstillingen er spesielt godt egnet for tverrfaglig arbeid i samfunnsfag og kunst og håndverk. Samfunnsfaget skal bidra til samfunnsengasjement, kritisk tenkning, skaperglede og utforskertrang, og bygge oppunder toleranse, likeverd og respekt. Elevene kan jobbe med begreper og spørsmål rundt tematikken i boka og bildene, og selv skape uttrykk for egne meninger og tanker i kunst og håndverk.

Relevante tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring i samfunnsfag, demokrati og medborgerskap i kunst og håndverk.

Relevante fag:

 

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 7. trinn:

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk

 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Samfunnsfag – kompetansemål etter 7. trinn:

 • Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar

 • Utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap

 • Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

 • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag

 

Norsk – kompetansemål etter 4. trinn:

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster

 • holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser

 • kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

 

Norsk – kompetansemål etter 7. trinn:

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

bottom of page