Lek med Pytagoras

KUNST MØTER MATEMATIKK
 

Vandreutstilling nr. 135 og 136

Innhold: Hver utstilling inneholder 5 grafiske verk av Ruth Roland, 2 puslespill i tre med forskjellig vanskelighetsgrad, lærerveiledning med maler, 7 laminerte oppgaver og puslebrikker i mosegummi

Målgruppe: 4.- 10.trinn
Relevante fag: Kunst og håndverk, matematikk

Emballasje: Kasse med mål 83x54x31 cm, vekt ca. 30 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

 

I denne utstillingen møtes kunst og matematikk i en leken sammenheng. Lær Pytagoras læresetning gjennom å legge puslespill og løse praktiske oppgaver, og lag egne bilder inspirert av Ruth Rolands grafikk basert på brikkene i et Pytagoras-puslespill.

Det er lagt opp til et todelt arbeid, ett med fokus på de tre kunstverkene som utgjør selve utstillingen, og ett med forskjellige innfallsvinkler til den pytagoreiske læresetning.

 

Veiledningshefte

Utstilling 135

Utstilling 136

Forslag til oppgaver

Hva sier læreplanen?

Utstillingen er spesielt godt egnet for arbeid knyttet til fagene kunst og håndverk og matematikk. Læreplanen legger vekt på at elevene skal få utforske matematikk gjennom å bevege seg, leke, være kreative og undre seg.

 

Kunst og håndverk - Kompetansemål etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Kunst og håndverk - Kompetansemål etter 4. trinn:

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

Kunst og håndverk - Kompetansemål etter 7. trinn:

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

Matematikk - kompetansemål etter 2. trinn

 • kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster

 • utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar

Matematikk - kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne

 • bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining

 • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel

Matematikk - kompetansemål etter 9. trinn

 • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster

 • utforske, beskrive og argumentere for samanhengar mellom sidelengdene i trekantar

 • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar

 • utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar​

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

 • Wix Facebook page
135 Aristoteles