top of page
135-136Pytagoras-koffert.jpg

Lek med Pytagoras

KUNST MØTER MATEMATIKK
 

Vandreutstilling nr. 135/136

Innhold: 5 ulike grafiske verk av Ruth Roland i hver utstilling. 2 puslespill i tre med forskjellig vanskelighetsgrad, veiledningshefte med maler, 7 laminerte oppgaver og puslebrikker i mosegummi

Målgruppe: 4.- 10.trinn
Relevante fag: Kunst og håndverk, matematikk

Emballasje: Koffert med mål 83x54x31 cm, vekt ca. 30 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

 

I denne utstillingen møtes kunst og matematikk i en leken sammenheng. Lær Pytagoras læresetning gjennom å legge puslespill og løse praktiske oppgaver, og lag egne bilder inspirert av Ruth Rolands grafikk basert på brikkene i et Pytagoras-puslespill.

Det er lagt opp til et todelt arbeid, ett med fokus på de tre kunstverkene som utgjør selve utstillingen, og ett med forskjellige innfallsvinkler til den pytagoreiske læresetning.

 

Veiledningshefte

Utstilling 135

Utstilling 136

Forslag til oppgaver

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er spesielt godt egnet for arbeid knyttet til fagene kunst og håndverk og matematikk. Læreplanen legger vekt på at elevene skal få utforske matematikk gjennom å bevege seg, leke, være kreative og undre seg.

 

Kunst og håndverk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Etter 4. trinn:

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

Etter 7. trinn:

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

Matematikk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

 • kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster

 • utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar

Etter 4. trinn:

 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne

 • bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining

 • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel

Etter 9. trinn:

 • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster

 • utforske, beskrive og argumentere for samanhengar mellom sidelengdene i trekantar

 • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar

 • utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar​

bottom of page