top of page
koffert 130.jpg

Planktonportretter

KUNST+NATURFAG
 

Vandreutstilling nr. 130

Innhold: 4 grafiske blad med ramme, lærerveiledning, 2 bøker av Ernst Haeckel:

"Art Forms in Nature" og "Art Forms from the Ocean"

Målgruppe: 1.-10. trinn og vgs

Relevante fag: Kunst og håndverknaturfag

Relevant for: Bærekraftig utvikling

Emballasje: Koffert med mål 85x69x22 cm, vekt ca. 30 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Utstillingen «Planktonportretter» er en tverrfaglig utstilling der kunst møter naturfag og som setter fokus på miljø og bærekraft. Utstillingen består av fire grafiske blad fra kunstneren Ellen Karin Mæhlums serie med samme navn.

 

Ideen til å lage en slik serie fikk kunstneren etter et tilfeldig møte med marinbiologer på Svalbard. De hadde samme fasinasjon for de mange formene og mønstrene som finnes i det mikrobielle universet. De encellede planktonorganismene som er fotografert , forstørret og senere kunstnerisk bearbeidet, er så små at de bare kan sees gjennom et mikroskop.

 

I utstillingen får eleven studere de fantastiske mønsterstrukturene i fire forskjellige planktontyper. Bildene kan fascinere og inspirere til eget skapende arbeid, og gjennom bakgrunnsstoffet  i lærerveiledningen, kan utstillingen også gå inn i et tverrfaglig arbeid hvor kunst og naturfag møtes. Veilederen er tilpasset slik at utstillingen vil passe for alle trinn.

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen (LK 20)?

Utstillingen fungerer fint som utgangspunkt for en tverrfaglig tilnærming til fagene naturfag og kunst og håndverk. Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker er med på å påvirke den. I arbeid med teknologi, materialer og produktutvikling kan elevene økse isn bevissthet om hvilken innvirkning naturen har på mennesker, og hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet.

 

Kunstnere som jobber bevisst med klimaspørsmål, kan med sin verk åpne opp for samtaler om temaet og inspirere elevene til eget skapende arbeid.

Kunst og håndverk - kompetansemål:

Etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere

 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

 • planlegge og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk 

 

Etter 4. trinn:

 • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø

 • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 

Etter 7. trinn:

 • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter

 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

 

Etter 10. trinn:

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter

 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid

 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy

 

Naturfag – kompetansemål:

Etter 2. trinn:

 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak

 • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

 • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon

 

Etter 4. trinn:

 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

 

Etter 7. trinn:

 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

 

Etter 10. trinn:

 • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon

 • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

bottom of page