top of page
koffert 124.jpg

Perspektiv

 

Vandreutstilling nr. 124

Innhold: 9 grafiske verk av forskjellige kunstnere og to veiledningshefter 

Målgruppe: 4.- 10.trinn
Relevante fag: Kunst og håndverk, matematikk

Emballasje: Koffert med mål 50x75x26 cm, vekt ca. 17 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

 

Perspektiv kommer fra latin og betyr "å se gjennom". Bildene i denne utstillingen illustrerer noen av de ulike virkemidlene vi har for å skape illusjonen av dybde og rom i en todimensjonal billedflate.

 

Veilederen gjør rede for sentrale ord og begreper i forbindelse med perspektivtegning og gir en kort historikk over utviklingen av perspektivet i den vestlige billedkunsten. Gjennom arbeidet med utstillingen skal elevene få kunnskap om hva ulike perspektiv er, og hvordan man kan bruke dette virkemiddelet i egne kunstneriske uttrykk.

 

Veiledningshefter

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er spesielt godt egnet for arbeid knyttet til fagene kunst og håndverk og matematikk. Læreplanen legger vekt på at elevene skal få utforske matematikk gjennom å bevege seg, leke, være kreative og undre seg.

 

Kunst og håndverk - kompetansemål

 

Etter 4. trinn:

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

 • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur

Etter 7. trinn:

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

 • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner

 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing

 • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter

 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Etter 10. trinn:

 • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser

 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy

 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid

Matematikk - kompetansemål

Etter 4. trinn:

 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne

 • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel

Etter 9. trinn:

 • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster

 • utforske, beskrive og argumentere for samanhengar mellom sidelengdene i trekantar

 • utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar​

bottom of page