top of page
koffert-bevegelse 119.jpg

Bevegelse

FEM KUNSTNERE - FEM VERK
 
Vandreutstilling nr. 119

Innhold: 5 grafiske verk av fem ulike kunstnere og veiledningshefte

Målgruppe: 1.- 10. trinn og vgs
Relevante fag: Kunst og håndverk, matematikk
Emballasje: Kasse med mål 81x22x76 cm, vekt ca. 30 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Utstillingen "Bevegelse" presenterer fem grafiske verk i tre ulike teknikker; litografi, tresnitt og serigrafi (silketrykk). Kunstnerne er Karl Nilsen, Hanne-May Scheen, Per Kleiva, Karl Hansen og den internasjonalt kjente Victor Vasarély. Temaet for utstillingen er bevegelse i billedflaten, og gir anledning til å studere hvert bilde og de kunstneriske virkemidlene som er brukt for å skape bevegelse.

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er spesielt godt egnet for arbeid knyttet til fagene kunst og håndverk og matematikk. Ved å utforske og reflektere over kunstverkene kan eleven få ny forståelse av rom, strukturer og mønster i matematikken, og se hvordan de samme virkemidlene brukes for å skape rom i todimensjonale fremstillinger i kunsten. Elevene skal blant annet eksperimentere med visuelle virkemidler, bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bildet. Utstillingen kan også inspirere til eget skapende arbeid med digitale teknikker. 

 

Kunst og håndverk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

• utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

• eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Etter 4. trinn:

• tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

Etter 7. trinn:

• tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

• utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

Matematikk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

• kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster

• utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar

Etter 9. trinn:

• beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster

• utforske eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens

• utforske, beskrive og argumentere for samanhengar mellom sidelengdene i trekantar

• utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar

• utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar​

bottom of page